Diskuse pod články

Předplatitelé magazínu mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Josef Staněk - Přicházející nová civilizace - 2. část

       Příčinou výše vylíčeného stavu národa i Evropy tkví v obecně rozšířené a školami a médii šířené satanské hypnóze neexistence „správce“ vesmíru a všeho existujícího. Říkám hypnóza proto, že normálního člověka by nemohlo napadnout, že něco jako vesmír by mohl ve velkém třesku vzniknout „jen tak“. Jak říkal „tlumočník“ vědy TV divákům Sisyfos Grygar: Velký třesk vznikl proto, že se singularitě zachtělo třesknout! A další vysvětlují, že se všechny atomy ve vesmíru chovají stejně „jen tak“. Přestože nikdo nepochybuje o tom, že i na druhé straně vesmíru neteče voda do kopce, voda nesálá fotony, že kde jsou fyzikální podmínky je život, atd. Ač žádný „konzument ateizmu“ ve svém životě neviděl nic fyzikálními, biologickými a duchovními zákony neřízeného, neboli nic, za čímž by nestála neviditelná řídící síla, snaží se věřit arcinesmyslu, že není Boha. Protože mu to neustále říkají tituly vybavené civilizační pseudoelity. Nevěřím, že by sám od sebe se mohl vyskytnout hlupák, který by si myslel, že vše kolem něj a ve vesmíru se děje „jen tak samo“!  Jakýmsi „samospádem“. Bez sice neviditelné, ale Síly vše pohánějící. Takový stav mysli, aby z  člověka vznikl ateista, je schopna vyvolat jen hypnóza! Její účinek na vnímavost kohokoliv mohl vidět každý. V ní prostě člověk nevidí, co hypnotizér (satanisti) stanoví. A ostatní v pokusu se diví, jak to hypnotizovaný může nevidět.
      Tak konzument západní „kultury“ si nestačil „všimnout“, že kolem něj a ve vesmíru se ani jeden atom nepohne bez zákona jednotného v celém vesmíru. Neboli atomy vesmíru se pohybují jen podle je řídící síly! I atomy našeho těla. (Ani vlas z hlavy nespadne člověku bez vůle jeho Tvůrce! Ježíš.) Dodnes se lidi smějí sloganům komunistických ateistů : „poručíme větru, dešti!“ A nevšimli si, že padli do druhé hypnotické pasti, že „atomy hmotné dimenze se melou jen tak podle svého“! Neboli že není Tvůrce a Hybatele vesmíru! Jednoduše Boha. Slyšel jsem dokonce vysoce graduované ateistické experty, kteří prý zjistili, že každý „má svého Boha“! Neboli zjistili, že vše kolem nás se pohybuje vždy v závislosti na tom, jak si to který člověk představuje. Nebo dokonce chce, jak říkají nositelé božského v sobě. Právě v tom vidím ten kolaps myšlení padající Evropy. Zákony viditelného a neviditelného vesmíru jsou jen jedny, mají jediného Hybatele, ale každý člověk je vidí jinak! Neboli lidé si představují Boha podle svého rozvinutí, zkráceně mají „svého Boha“. Toho stavu nedostatku pokory před Pravdou využívají pak satanem řízení, aby říkali: čemu máme věřit? Jaký vlastně je a co chce ten Bůh, když každý o Něm mele své. Nutno uznat, obvykle velmi zmatené a Boha snižující. (Porušení 1. „přikázání, viz níže.)
       Výše uvedeným jsem se pokusil popsat své poznání, že Tvůrce a Hybatel vesmíru je jen jeden! Ale způsobů Jeho vnímání je mnoho! Což ovšem logicky nevede k závěru, že Bůh není, jak říkají satanem řízení. A nyní proč tomu tak je, že kde kdo vidí a tudíž má svého Boha? Odpověď nám naznačí indičtí mimosmysloví žreci. Ti totiž na hlavě člověka, v místě 7 čakry, viděli tisíciplátkový lotos. Neřekli ovšem, nebo se to do Evropy nedoneslo, co to znamená. Jeden každý „plátek“ je oživená nebo neoživená schopnost přímo vidět působení boží síly v okolí! Neboli plně duchovně rozvinutý člověk má schopnost tisíci způsoby vidět činnost Tvůrce!!! Neboli tisíci úhly pohledů. A každý člověk je jinak rozvinut, proto jej vidí jinak, i když víceří mohou mít dílčí pravdu! Satan pak jim naslouchajícím všeptne, že dvě pravdy nemohou být! V případě Boha ale mohou! Může jich být dokonce tisíc!
       Protože většina konzumních městských lidí mají všechny plátky korunního lotosu odumřelé, jsou mezi slepými jednoocí „králi“! Kdo má oživený plátek jeden, dva, stane se „guruem“. V honu za „ovečkami“ se pak guruové a majitelé pravdy o Bohu „do krve hádají“. A zcela slepí pak snadno dají, a v u nás už mnozí dali,  za pravdu našeptavači : Není Boha!  K dokreslení dodám obraznou povídačku. „Malý čert vidí, jak jeden člověk našel pravdu. Rychle běží za satanem a ptá se ho:Co s ním uděláme, jak mu zatopíme? Satan se podívá a říká:“Nic, to bude náš člověk!“ A čert se ptá, jak to. „Protože ten hlupák si myslí, že našel Pravdu celou!“ A teď jej navedeme, aby ji vnucoval násilím jiným a uvidíš, jaké rozpoutá  peklo!“A stalo se, neboť tento nálezce se stal šiřitelem pravé víry násilím.
      Nyní závěr z tohoto povídání: Je jeden Bůh neboli Hybatel tohoto vesmíru, Otec (autor) člověka, ale bytost člověka jej může vidět jen v tisící aspektech!!! (Plátcích lotosu.) Neboli může se člověku i pravdivě jevit v tisící „tvářích“! Ale Bůh sám je Nekonečno samo, tudíž člověkem nepředstavitelný a neuchopitelný.
       Protože na to člověk nemůže přijít sám, dává mu jeho Otec ohledně tohoto aspektu reality božské rady ve formě tzv. prvních tří „přikázání“:
  1. Já jsem jen jeden. (V jednoho Boha věřiti budeš!)
      Neučiníš sobě představu Boha svého! (Protože k tomu nemáš dispozici a jakákoliv, i      
      „tisíciplátková“ představa je vlastně Jeho snížením.)
  1. Nevezmeš mé jméno do své řeči! Protože jakmile bys jméno Boha vzal do nedokonalosti, zatížíš se rouháním, neboli těžkou karmou (hříchem), aniž si toho musíš být vědom.
  2. Abys naplnil smysl svého bytí na zemi, pro který jsem tě učinil, sedminu svého času budeš věnovat úsilí o kontakt se svým Otcem. Modlitbou nebo bohoslužbou nejrůznějšího typu. (Postaru: Pomni, abys den sváteční světil!)
Výše uvedené se mi jeví jako první podmínek vstupu do vyšší civilizace. Žádný ateista, nositel vědeckého světového názoru a nábožensky netolerantní nepřežije nástup vyšší civilizace.

       Jak bylo výše řečeno, zásady týkající se Boha jsou tři. Proto Mojžíš na první desce má tři „přikázání“. Na druhé desce jich má 7, neboť číslo člověka je sedm. Sedmiramenný svícen, sedm čaker neboli středů duše člověka. Ohledně člověka dal tedy Bůh Mojžíšovi sedm darů ve formě rad. Týkají se vztahů jednotlivce k okolí, aby se vůči okolí nezatížil karmou. (Protože lidé sami by se na nich nikdy neshodli.) Jsou to:
  1. K první čakře neboli k dosažení a udržení vitality: „Cti otce svého a matku svou a dobře ti bude na zemi“! Jinak cti roli otcovství a mateřství neboli rodinu a dostaneš dobrý základ pro vitalitu i uvedení do dějů života! Také později rodiče zastupující učitele a nadřízené v životě. Nebo také vlastně: važ si daru života a daných okolností do jeho vstupu, neboť je to šance k přiblížení Bohu.
  2. K druhé čakře v známém znění : „Nesesmilníš!“ Neboli neoddělíš sexualitu od duševní a duchovní lásky. Jinak vzniká neviditelné psychické poškození na duši neboli karma. Poruší-li člověk tuto radu, snižuje se skrze otupění další šance na vznik největšího božského daru člověku v těle, dokonalé lásky muže a ženy. Ta je vždy ve třech úrovních: těla (sex), duše (cit) a ducha (společný ideál).
  3. K třetí čakře: „Nepokradeš!“ Protože vytvořením atmosféry možnosti kradení člověkem pro rodinu vytvořeného vzniká atmosféra neustálého strachu!!! A jak je známo, strach ničí pravidelnost chodu 3. čakry a tím orgánů nadledvinek, slinivky, sleziny, žaludku. S následnými „civilizačními nemocemi“. Stálý podvědomý strach zkrátí život těla člověka na polovinu.
  4. Ke 4. čakře: „Nezabiješ!“ (Úmyslně, se záměrem.) Neboli nebudeš nenávidět jiné lidi a cokoliv živého! Ví se jak nenávistné pocity poškozují 4. čakru a tím srdce a cévní oběh. (Také obecně rozšířená civilizační choroba.)
  5. K 5 čakře: „Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému!“ Jinak řečeno „neublížíš slovem“! Ba ani pravdou! Jestliže může pravda ublížit, jsi povinen mlčet. Protože křivá slova mohou nejen těžce poškodit duši druhého, ale zcela rozvrátit soudnictví v komunitě. Důsledkem pádu soudnictví a správy státu do lží je úplná ztráta jeho věrohodnosti neboli nastoupení chaosu. A ten rozvrátí podvědomí neboli kdlid v duši všech.
  6. K 6. čakře: „Nepožádáš neboli nebudeš v myšlení (mozku) dychtit po manželce bližního svého!“ Neboť dychtěním po sexuálním vyžití s druhými klesá afinita k vlastní ženě a tím hloubka vztahu nejprve v mysli, pak v duši. (Odtud otupění mozku a citu, ztráta intuice neboli oslabení 6. čakry.) Sexuální „revolucionáři“ jsou rychle trop na hlavu pro ztrátu intuice. Neboli ztrácí schopnost vyciťovat Boha.
  7. K 7. čakře: „Nepožádáš statku (majetku) bližního svého!“ Neboli nebudeš závidět majetek, který mu svěřil Bůh. Protože majetek přináší sice výhody, ty jsou lidmi viděny, ale také povinnosti! Každý bohatý bude ze správy svého majetku skládat účty, až bude odcházet z úrovně hmotnosti. A kdo mnoho dostal, mnoho po něm bude požadováno! Se svůdným velkým majetkem se daleko tížeji rozvíjí duchovnost, přibližování k Bohu. Proto Ježíš upozorňuje, že snáze projde provaz na velblouda uchem jehly, než zatížený hmotností (boháč) do království nebeského. Ale dodává, že i to je u Boha možné. Při takové správě majetku, že jej použije k prospěchu (duchovnímu) všech. Nemyslím k podpoře lenochů.
Těchto sedm rad člověku a vyvolenému národu dal Bůh skrze Mojžíše vyvolenému národu. Vyvolený u absolutně spravedlivého Boha je ovšem ten jedinec a národ, který vyvolil Boha jako cíl svého směřování. Čtenář může posoudit, jak je v minulosti a současnosti lidstvo žije. Podle mne až na výjimky vůbec ne. Z jejich nežití (kromě esejských židů) vznikl pád židovského národa a nyní i židovsko-křesťanské civilizace.
       Proto jako záchytný bod a ukazatel směru pro ještě transcendetní rozměr reality vnímající lidi, aby se dosáhlo obratu duchovního vývoje lidstva a vytvoření vyšší kvality lidského společenství, civilizace, byla na zemi inkarnována „jiskra“ Boha, nazývaná lidmi s rozšířeným stavem vědomí „Syn boží“. Ježíš Kristus. Ten před 2 tisíci roky provedl upřesnění výkladu výše uvedených božích rad a za cenu svého sebeobětování nastavil pozemské náboženství tak, aby mohla vzniknout vyšší než barbarská civilizace. ( Pro představu čtenáře: Nejnižší 24. civilizace vesmíru jsou lovci mamutů. 23. Pastevecké kmeny. 22. Zemědělské kmeny a civilizace. 21. Řemeslné a městské státy. 20. Průmyslové státy současnosti. 19. Informační a astrální civilizace, umožňující komunikaci s jinými civilizacemi vesmíru. Tam právě máme právě vkročit, podmínkou je ale vyšší míra žité duchovnosti. Aby bylo omezeno působení padlých duchů. Neboli musí jej doprovázet proměna  v biblickém „armadegon“, ve významu: arma (zbraň) ad (k) ego (egoizmu) n(ot). Neboli konec egoizmu! Neboli plné pochopení Ježíšem sděleného, také „druhý příchod Ježíše Krista“, tentokrát s mocí.)Hodnocení
Aktuální hodnocení: 5 (26 návštěvníků)
Štítky:
© 1997 - 2022 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.