Diskuse pod články

Předplatitelé magazínu mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Jiří Sedláček - Význam kvality vůle, myšlenky a činu v životě člověka

Každý z nás je schopen si uvědomit, že jeho vlastní život se odvíjí v rovině jevů, že každý jev má svou příčinu. Každý z nás následuje ve svém každodenním životě určitou kvalitu vůle. Každý z nás přijímá do svého každodenního života určitou kvalitu myšlenky, která jej vede k činu. V přítomném okamžiku zastáváme určitý životní postoj, přijímáme určitou myšlenku a následně jednáme.
       Jsme svobodné bytosti, máme příležitost se rozhodnout jakou vůli budeme ve svém každodenním životě následovat, co budeme ve svém životě zastávat, tato skutečnost svědčí o naší duchovní podstatě.
      Svou vůli máme příležitost realizovat ve vlastním myšlenkovém okruhu a skrze něj. Žijeme v rovině, kde má každý děj svůj začátek, svůj průběh a svůj konec. Je nám dáno vnímat skrze hmotné smysly, abychom tak poznávali následky své vůle a svého myšlení a z nich se poučili.
       Každý z nás vnímá své prožitky (rovina duše) a každý z nás vnímá své fyzické tělo. To je skutečnost, kterou nelze popřít. Žijeme v rovině prožitků a jsme upoutáni ve svém fyzickém těle. Znamená to, že tyto okruhy jsou propojeny. Přítomný stav v jednom okruhu ovlivňuje stav ve druhém okruhu. Kvalita prožitků je u každého z nás jiná, kvalitě prožitků odpovídá stav našeho fyzického těla, který je také u každého z nás jiný.
       Úroveň prožitků člověka nelze zjistit, nelze ji vědecky doložit, ale lze ji vnímat a pociťovat, znamená to, že duše má schopnost vnímat druhou duši. Stav fyzického těla člověka lze zjistit, v současné době až do nejmenších detailů. Dnešní medicína ví o vlivu myšlení (duše) na stav fyzického těla člověka, tuší tuto spojitost, ale dále se jí nezabývá. Domnívám se, že v tomto směru může moderní věda postoupit dále až v okamžiku, kdy bude dále ve svém vnímání reality jako celku, tzn. od okamžiku, kdy bude brát v úvahu, na základě svého rozšířeného vnímání reality, i vyšší roviny působení energie na hmotu. V současné době zůstává ve svém poli působnosti i nadále u "řešení" daných problémů chemickou cestou, tj. cestou lokálních zákroků anebo cestou operačních zákroků. Jde o uzavřený okruh s vlastním "vývojem", kde se objevuje stále více neřešitelných případů. Je zjevné, že člověk dnešní doby - orientovaný tímto směrem - nezná své východisko ze situace, převážná část lidstva se tak propadá na samotné dno svých možností a rezerv.
       Člověk dnešní doby již neví, že kvalitní vůli následuje energie pro jeho duševní i fyzické tělo ! Energie z duchovního těla duše působí na celý systém energií člověka, na jeho duševní život i na jeho fyzickou odolnost. Přítomnost duchovní energie je spojena s kvalitou životního postoje člověka, znamená vnitřní klid a mír. Skrze prožitek vnitřního klidu a míru je tak možné přijímat do svého života energie těch nejvyšších vibrací. Jsme bytostmi, kterým je dáno prožívat a jednat. Upřednostníme-li vyšší kvalitu vůle, tzn. jsme-li schopni projevit tuto vyšší kvalitu vůle, kterou poznáváme na základě svého svědomí jako tu pravou, znamená to, že jsme přešli na stranu míru a dobra, kde je pro nás trvale přítomná nová energie !
       Život člověka dostává smysl ve chvíli, kdy on sám pocítí, že je zde možnost věnovat sám sebe oddané službě celku, u každého z nás to znamená něco jiného. Každý z nás obdržel Dar, který má zde na Zemi příležitost rozvíjet, a to zcela přirozeným způsobem ve svém každodenním životě, všude tam kde se právě nachází, v rodině, v zaměstnání. Každý z nás obdržel Dar, který jej má učinit v životě šťastným (viz. biblické podobenství o hřivnách). Každý z nás je bytostí, která má Dar přijímat poznání (nové vědění), Dar prožívat poznání (nové vnímání a cítění) a schopnost jednat ! Jsou-li tyto oblasti v souladu, pociťujeme energii a pozitivní přístup k životu, lidsky řečeno lásku. Duch dává prožívat, duše dává cítit.
       Duše je úrovní kde se objevuje myšlení, cítění a mluvené slovo, tyto tři oblasti jsou v propojení a vzájemně se ovlivňují. Uvědomuji si, že v těchto třech oblastech má být soulad, myšlenku i slovo má v každém případě doprovázet cit. Jaký smysl mají slova, když při tom člověk nic necítí ?! Je-li přítomen hluboce pozitivní přístup k životu spolu s citem lásky, je možné považovat takové jednání za správné. Takto nastavený člověk, je ve vývoji k životu v duchovním vědomí a má vždy blízko k poznání svých vlastních omylů a chyb. Uvědomuji si, že o šťastném životě člověka rozhoduje to, čím se on sám ve svém životě zabývá, to, čemu věnuje svou energii (člověk má poznávat ve svém každodenním životě podstatu dějů a skutečností se kterými přichází do styku, se kterými se spojuje). Viz. Ježíš Nazaretský: "Miluj pána Boha svého z celého srdce svého (láska), ze vší mysli své (moudrost) a ze vší síly své (aktivita)".
     
Duchovní tělo duše
 
Probuzení tohoto centra znamená celkovou proměnu a možnost uzdravení celého systému energií člověka jako víceúrovňové bytosti. Jde o duchovní spojení s poznáním a s vědomím vyšších duchovních zákonů a principů, které má člověk zde na Zemi prožívat a projevovat. V duchovním těle duše vnímám zákon duchovní jednoty s řádem duchovní dimenze a s řádem Stvoření. Tento zákon působí na celý víceúrovňový systém energií lidské duše i fyzického těla člověka. Je zde určitý předobraz (viz.bible: "Bůh stvořil člověka k obrazu svému ... "), ke kterému má lidský duch, ve svém vývoji na Zemi, dospět.
       Zde si uvědomuji tyto souvislosti: 1) KONÁM - jsem, vím (vertikální rovina kříže - mužský princip). 2) ZACHOVÁVÁM - mám, cítím (horizontální rovina kříže - ženský princip). Mužský a ženský princip jsou ve hmotném Stvoření přítomné v každé situaci. Neustále jde o rozvoj v rovině mužského a ženského principu, o vyšší harmonii a rovnováhu v rovině této polarity. K této harmonii a rovnováze se váže východisko, kterým je cesta skrze upřednostnění vyššího duchovního poznání ! V rovině duchovního těla duše jde o následování INFORMACE, která obsahuje ono KONÁM a zároveň i ono ZACHOVÁVÁM. (Může to být např. vůle postavit se s hlubokým vnitřním klidem a mírem do jakékoliv - z lidského hlediska i obtížné - situace). Znamená to být celou svou bytostí v následování řádu duchovní dimenze, kde vše trvale vychází z lásky k božskému principu a v Ní se pohybuje. Vzniká rovnoramenný kříž, v dané oblasti víceúrovňového systému energií je to symbol jednoty s energií universa.
obrazek-k-clanku-12-10-1.jpg
 
Člověk, který projevuje svou víru a svou vnitřní čistotu, obyčejným způsobem ve svém každodenním životě, který je mu dáno na Zemi prožívat, vnímá podvědomě tyto principy. Příkladem nám může být základ židovské kultury.
       U židů se objevuje kultura, která ukazuje na vývoj skrze zachovávání určitého souboru vyšších duchovních pravidel a zákonů, je stanoven určitý soubor zákonů a pravidel, které mají být upřednostňovány a zachovávány. Z této tradice do jisté míry vycházejí a tuto tradici uvádějí na vyšší vývojový stupeň esejští zbožní - modlí se, zachovávají čistotu v duchovní, duševní i fyzické rovině, a očekávají Syna Světla, který projde hmotnou rovinou bez zaváhání a naplní tak "Zákon rezonance duchovního s božským", v duchovní, duševní i fyzické rovině. Syn Světla, dokonalá harmonie a rovnováha žitá jak v duchovním, tak v duševním i fyzickém těle (Království nebe na zemi).
       Tuto nejvyšší duchovní čistotu prožívá na zemi Ježíš Nazaretský, naplňuje tak Zákon života duchovní bytosti na planetě Zemi, a to skrze žití duchovní i duševní harmonie a rovnováhy ve fyzickém těle! I skrze kříž tento zákon harmonie a rovnováhy zachoval, proto nechává Pilát, ač si pravděpodobně tuto souvislost neuvědomuje, na kříž napsat: 'Iesus Nazarenus Rex Iudeorum' (Ježíš Nazaretský Král židovský). Král židovský proto, že naplňuje svým životem na Zemi to, o čem židé doposud jen věděli, to, k čemu se doposud jen intuitivně přibližovali.
       Probuzení lidského ducha v duchovní rovině (v duchovním těle jeho duše) znamená: 'Uvědomuji si nejméně jeden z aspektů harmonie a rovnováhy duchovní roviny a dle něj jednám', tj. onen výše uvedený princip rovnoramenného kříže. 'V přítomném okamžiku konám a v přítomném okamžiku zachovávám'. Prožitek této skutečnosti mění člověka nevědomého v duchovní bytost žijící ve spojení s vědomím věčnosti. Jde o stav vědomí, který se má rozvíjet postupně. Člověk žije zde na Zemi právě proto, aby nalezl novou (vyšší) kvalitu své vůle a ji v každodenním životě upřednostnil. Lidská bytost má projít hmotností bez zaváhání a naplnit tak Zákon rezonance duchovního s božským. Znamená to projevit novou duchovní kvalitu ve všech úrovních své existence na planetě Zemi. Rovnoramenný kříž má vstoupit do všech úrovní víceúrovňového systému energií lidské bytosti - v duchovním, duševním i fyzickém těle.
 
 
       "Mé učení je skutečné učení, které není k doporučení pouze lidem, nýbrž má obrovský význam pro tak zvanou exaktní vědu, která se v pozdější době dá touto cestou, aby sama mohla zpřístupnit celému lidstvu všechno to, co je skutečně, především v dnešní době, natolik důležité pro každého živého tvora, protože člověk to všechno může zase přijímat do svého nitra, to všechno, co pro něho Bůh určil"
                                                                                                                     Bruno Gröning
 
 

Hodnocení
Aktuální hodnocení: 5 (24 návštěvníků)
Štítky:
© 1997 - 2024 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.