Diskuse pod články

Předplatitelé magazínu mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Jiří Sedláček - Léčivá síla na planetě Zemi

     Člověk je duch, duše a fyzické tělo. O jeho plném zdraví a životním štěstí rozhoduje kvalita prožitku jeho vlastního života v duchovní, duševní i fyzické rovině. Duchovní rovina je kvalitou vůle (kvalita vůle utváří stav v rovině duchovního vědomí člověka). Duševní rovina je kvalitou prožitku (kvalita prožitku vůle utváří stav v rovině duševního vědomí člověka).
     Vlastnímu stavu člověka v rovině jeho duchovního a duševního vědomí odpovídá kvalita myšlenky, kterou jedinec přijímá. Myšlenky jsou duchovní síly v rovině duše. Člověk sám rozhoduje na základě své svobodné vůle o kvalitě vůle, kterou přijme, i o kvalitě myšlenky, kterou bude ve svém životě následovat. Pozitivní myšlenky znamenají příjem energie pro duševní i fyzické tělo. A naopak, negativní myšlenky uzavírají duševní tělo člověka příjmu vyšší energie.
     Podstatou člověka je duch, tedy podstatným předpokladem pro příjem léčivé síly je živé spojení ducha s rovinou duchovní harmonie a rovnováhy a s rovinou Božského světa. Léčivá síla je přítomna tam, kde duch člověka uchovává klid, lásku a mír ve svém srdci a žije ve vědomí o své jednotě s Prapodstatou, s Bohem. Člověk sám je, jako bytost s duchovní podstatou, na planetě Zemi v předurčení k duchovnímu i k duševnímu pohybu skrze svou víru v Boha, skrze svůj duchovní kontakt (tj.vztah) k Bohu. Vstoupí-li v tu vůli poznávat a ctít vyšší vůli rezonující s Prapodstatou, je ve spojení s léčivou silou. Člověku, který hledá pomoc a uzdravení náleží tato slova: Důvěřuj a věř, Boží síla pomáhá a léčí!
     Každý člověk se v průběhu svého duchovního a duševního vývoje na planetě Zemi dostává postupně i k poznání o svém vlastním životě, k poznání a k pochopení jeho smyslu. Poznává tak hodnotu a význam své vlastní vůle, poznává hodnotu a význam své vlastní myšlenky a poznává příčinu i následek svých činů.
     Vrcholem životního poznání každého člověka je jednota jeho vůle s vůlí Prapodstaty a z této vůle vyplývající kvalita jeho myšlení i kvalita jeho činů. V nejvyšším bodě této skutečnosti jde o vzestup do vyšší roviny bytí (duchovní dimenze-království nebeské).
     Kdo dosáhne této úrovně jednoty s Prapodstatou, v rovině prožitku své vůle - v rovině svého myšlení - v rovině svých činů, ten dosahuje stavu přijetí boží milosti, stavu přijetí KRISTA (druhý příchod Krista). Stává se tak osobností, která vstupuje do prostoru působení Boží léčivé síly. Stává se prostředníkem této léčivé síly. Čím výše je člověk v rovině své vůle - myšlenky - činu - tím výraznější je působení Boží léčivé síly skrze něj na druhé. Tak tomu bylo a je v případě Bruna Gröninga. (viz. Ježíš Nazaretský: "Kdokoliv ve mne věří bude činit ty stejné skutky jako já činím, ba nad to i větší, protože jdu k Otci.")
     Dospět do stavu trvalého zdraví je možné jen skrze následování čisté vůle, čisté myšlenky a s ní spojeným čistým slovem i citem ve svém činu. Čistota v rovině vůle, myšlenky i činu, znamená plné zdraví na duši i na těle.
     Každý, kdo směřuje svou vůli k Bohu a je odpovědný ve svém jednání Bohu, roste v rovině své vůle, myšlenky i činu, a tak se propojuje k Boží milosti, která je silou nejvyšší pomoci a uzdravení !!!
     (Pojem - KRISTUS - náleží nejvyššímu stavu vědomí ducha a duše člověka na planetě Zemi. Není náboženskou formulací, tedy nenáleží žádné z existujících věrouk. Nenáleží žádné pozemské organizaci, která by s Ním chtěla, na základě svého doposud nevyspělého a omezeného mentálního i emočního stavu vědomí, operovat).
 
Léčivá síla Bruna Gröninga a oslovené předměty
 
    Bruno Gröning byl za svého života na Zemi jedincem žijícím v jednotě s nejvyšší úrovní možného rozvoje ducha i duše člověka na planetě Zemi (dokazuje to nespočet uzdravení na základě jím iniciovaných obrácení člověka k Bohu, jako k jedinému Původci Daru života a veškerého uzdravení). Skrze něj procházela milost boží - KRISTUS - k člověku. Každý kdo měl víru v Boha, nebo se rozhodl pro víru v Boha, obdržel uzdravení. Jeho působení znamenalo pro každého člověka příležitost najít znovu víru v Boha, kdo ji našel, dospěl k uzdravení. Léčivá síla přicházela k lidem i skrze předměty kterých se dotýkal. Bruno Gröning  odešel z tohoto světa v roce 1959, uzdravení se však dějí i nadále. A to u všech těch, kteří vstupují skrze svou proměnu v rovině vůle, myšlenky i činu, na cestu čisté víry v Boha. Jeho působení skrze duchovní lásku i moudrost je na planetě Zemi přítomné i nadále.
     Kdo najde tu schopnost koncentrovat se na cestu do svého nitra, ten není závislý při léčení na fyzickou přítomnost Bruna Gröninga, ten se dokáže přenést přes mosty myšlenek a zřetelně cítí v oslovených předmětech jeho metafyzickou přítomnost. Léčebná koule (nebo jiný oslovenýedmět) podle vlastních slov Bruna Gröninga, znamená jeho skutečnou stálou přítomnost, tj. spojení s léčivým nebeským zářením.
     Bruno Gröning: "Když jsem se dotkl koule - malé obdoby našeho světa - tak se do ní obrátilo záření, kterým je naše země obklopená." V momentě, kdy člověk vezme do ruky kouli, zažije úplně nové regulační pocity. Všechna dráždivá centra v nervovém systému jsou oslovena, takže i krevní oběh se opět rozproudí. Všechna onemocnění orgánů a údů jsou přemožena léčivým proudem, dokonce i jedná-li se o tak těžká onemocnění jako Tbc, vleklý zánět kostí (kostižer), dokonce i změny na páteři a v kostech a rakovina v pokročilém stádiu. Není nic, proti čemu by koule nemohla působit.
     Bruno Gröning uznával námitku, že jsou lidé, kteří jsou dobří a věřící a při působení koule na počátku nic nepociťují. Jejich chyba spočívá v netrpělivosti. U mnoha lidí je nervové cítění tak zesláblé nebo otupělé, že se nejdříve musí oživit. Může trvat minuty, hodiny, dny a týdny, než začne v těle proudit plynule nový život. Léčivá síla, která jde přes oslovený předmět, esto léčí již v okamžiku, kdy se jí pomoc hledající poprvé dotkne, i když to on sám nevnímá.
     i kontaktu s oslovenýmiedměty je vedle vnitřní připravenosti důležitá také zdánlivě malá, ale přesto velmi podstatná vnější skutečnost. Člověk by neměl sedět opřený a ruce ani nohy by neměly být překřížené. Vzájemné spojení rukou působí zkrat léčivého proudu v horní části těla, překřížené nohy působí rovněž jako zkrat. Kdo má ve zvyku dělat takové chyby, může si dokonce v delším časovém období přivodit opravdu nepříjemné nemoci.
     Pro lepší pochopení nabádal Bruno Gröning své posluchače aby si představili své paže a nohy jako el. vedení (v technickém přirovnání vede dotek dvou neizolovaných vedení ke zkratu). ... jsou to pocity podobné protékání slabého proudu, pocity plné síly a lehkosti a pocity štěstí. ...
     Vnitřní očistný proces se může projevovat velmi rozličnými příznaky. Již proslulý lékař Paracelsus, věděl zřejmě o fenoménu očisty a regulace těla bolestmi když na počátku 16. století říkal: "Kdo se chce uzdravit, musí myslet na to, že to bez bolesti nejde. Stejně jako získáváme v potu tváře svou obživu, tak je to i zde: v potu a v bolestech budeme od nemoci oproštěni."
 
     Bruno Gröning: ..."Kdybyste se prosím nyní zaměřili na své tělo a při opravdu dobré vůli mu mohli věnovat veškerou pozornost. Zde chcete přijímat to nejcennější, proto musí každý sedět s otevřenými dlaněmi a musí mít své toužebné přání v srdci, musí Boha prosit, aby mu dal to, čeho mu je opravdu zapotřebí. Když budete vždy takto činit, přátelé, budete přijímat nejen něco, budete přijímat a cítit to, čeho si vaše tělo žádá, co vaše tělo potřebuje." ..."Ten, kdo se zabývá svou chorobou, drží ji pevně při sobě a uzavírá tak cestu Boží síle." ..."Neléčím já, nýbrž Ono, vede člověka k uzdravení, mě neděkujte, děkujte Bohu."
 
Vážení a milí přátelé,
Bruno Gröning si přeje i nadále pomáhat lidem. Jeho léčivá síla má být i nadále oživována a šířena k pomoc hledajícím lidem. A to skrze všechny ty, kdo jsou a kdo budou v budoucnu schopni stát zcela nezištně a svědomitě po jeho boku, tzn. skrze všechny ty, kdo ctí hodnoty, které on sám zde na zemi ctil. Mně samotnému se dostalo, po několika letech trpělivé pozornosti vůčí jeho duchovnímu přínosu, osobního spojení s ním. Stal jsem se jedním z těch, kdo mají léčivou sílu Bruna Gröninga předávat pomoc hledajícím lidem. Milí přátelé, protože vím o utrpení a bezradnosti lidí v této době, dávám Vám tímto na vědomí, je zde nyní přítomna možnost přijímat léčivou sílu Bruna Gröninga skrze jím oslovené předměty. Tyto staniolové koule nabité skrze mne léčivou silou Bruna Gröninga jsou zde nyní pro ty z Vás, kdo mají tu upřímnou touhu změnit svůj život - v rovině své vůle, v rovině svého myšlení i v rovině svých činů - k dispozici. Mají být všem pomoc hledajícím lidem vzácnou podporou, která je přivede skrze vlastní uzdravení zpět ke skutečné víře v Boha.
Srdečně k Vám, s přáním Božího požehnání
                                                                                     Jiří Sedláček
 
(S touto věcí nemohou být spojovány žádné finanční dary ani finanční příspěvky. Staniolové koule nabité léčivou silou jsou k dispozici všem, kdo mají skutečně upřímné úmysly, k osobnímu převzetí zdarma.)


KONTAKT: jiriksedlacek@centrum.cz

Hodnocení
Aktuální hodnocení: 4,7 (21 návštěvníků)
Štítky:
© 1997 - 2024 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.