Diskuse pod články

Předplatitelé magazínu mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Jiří Sedláček - Duchovní svoboda člověka a jeho propojení k základním zdrojům energie v prostoru hmotného stvoření

      Přirozená rezonance duchovního s božským vytváří přirozenou osnovu a řád hmotného stvoření. Vzniká přirozený prostor pro pohyb a vývoj duchovních bytostí směrem k duchovní harmonii a rovnováze duchovní dimenze. Je přítomna přirozená hierarchie a řád roviny duchovní, tj. duchovní vesmír, jejím odrazem je přirozená hierarchie a řád prostoru hmotného stvoření, tj. hmotný vesmír.
      Láska Boha objímá planetu Zemi, a tak se utváří veškerý život na planetě Zemi. Do prostoru stvoření sestupuje harmonie a rovnováha duchovní dimenze bytí, která je v trvalé rezonanci s rovinou božského světa. S touto nejvyšší rezonancí duchovního s božským má duch a duše člověka navázat, v průběhu svého života na planetě Zemi, své spojení.      
      1) Děje se tak skrze přijetí duchovní lásky, která je a zůstává láskou v každé životní situaci a za všech okolností, i těch nejtěžších. Spojení ducha člověka s principem božským, viz. Ježíš Nazaretský v Getsemanské zahradě.
      2) Děje se tak skrze přijetí duchovní moudrosti, tj. skrze duchovní kvalitu, skrze poznání řádu duchovních hodnot, jejichž žití v každodenním životě znamená spojení s nejvyšší Ideou stvoření, 'Království nebe na zemi' (spojení ducha s energií grálu, naplňuje žití Bohem daných zákonů pro pohyb ducha ve hmotném stvoření).
      Životní cesta každého člověka je cestou k prohloubenému poznávání vztahu svého ducha k božskému principu a k prohloubenému poznávání vztahu svého ducha k zákonům duchovní dimenze bytí, jenž prolínají do prostoru hmotného stvoření. Vrcholným bodem této cesty je setkání s grálem, které znamená plnohodnotnou účast ducha a duše člověka ve stvoření. Vzestup z prostoru hmotného stvoření do dimenze Ducha je možný jen ve stavu duchovní celistvosti, tj. ve stavu, kdy působí duch a duše člověka ve stvoření v trvalém spojení s principem božským (Kristus) a v trvalém spojení s energií duchovní dimenze (svatý grál).
 
Ženský a Mužský princip
 
      V počátku působení ducha a duše člověka na Zemi je jeho vědomí v základním spojení, které dává stav jeho vnitřního vědomí o existenci vyšší reality. Tato základní úroveň vědomí je trvale přítomná a má být v každodenním životě na Zemi rozvíjena, duch má reálnou příležitost využít energie své vnitřní touhy po naplnění, po Bohu. Energie jeho vnitřní touhy po naplnění jej vede k dalším životním zkušenostem, k jeho dalšímu duchovnímu zrání. Působení božského vůči duchovnímu a duchovního vůči božskému je projeveno částečně v ženském a částečně v mužském principu.
      Skrze obrácení k božskému, které se projevuje v ženském a v mužském principu vždy jedinečným způsobem, se dostává každému lidskému duchu probuzení jeho duchovní podstaty, tj. jeho dalšího hlubšího a hlubšího spojení s božským principem, které dává poznání vnitřního zákona stvoření (setkání s Energií Stvořitele, grál).
      1) Nově probuzený vztah ducha člověka k ženskému principu z božského, k Nebeské Matce, dává spojení s Matkou Zemí. Nebeská Matka vyživuje a ochraňuje (duchovní rovina bytí), Matka Země vyživuje o ochraňuje (hmotná rovina bytí). Symbolicky vyjadřuje horizontální rovina rovnoramnenného kříže. Země odráží krásu nebes a přijímá sílu nebes ! Pro lidského ducha, který přijal toto vědomí a dle něj jedná, to znamená zesílené propojení k energii grálu v první, druhé a třetí rovině jeho působení na planetě Zemi.
      2) Nově probuzený vztah ducha člověka k mužskému principu z božského, k Synu nebeského Otce, dává spojení s Kristem. Kristus naplňuje vůli nebeského Otce (duchovní rovina bytí), lidský duch na planetě Zemi koná (hmotná rovina bytí). Symbolicky vyjadřuje vertikální rovina rovnoramnenného kříže. Jde o spojení, které znamená příliv nejvyšších vibrací duchovní energie pro duši. Ke spojení s energií Krista je možné dospět postupným vývojem na Zemi. Toto spojení je možné jen skrze Bohem danou schopnost trvalého udržení duchovní harmonie a rovnováhy v duchu i v duši (kvalita vůle, myšlenky a slova). Pro lidského ducha, který přijal toto vědomí a dle něj jedná, to znamená zesílené propojení k energii grálu ve čtvrté, páté a šesté rovině jeho působení na planetě Zemi.
      Ježíš Nazaretský předává skrze duchovní kvalitu, kterou prožil na planetě Zemi, prostoru hmotného stvoření spojení ducha s principem božským - vertikální rovina protíná horizontální rovinu (Jeho Krev se spojuje se Zemí). Pro každou lidskou bytost to znamená: Ve spojení s duchovní a duševní kvalitou, kterou žil na zemi Ježíš Nazaretský se odehrává zákonitost jeho duchovní a duševní proměny ! Následuje křest duchem svatým, duše člověka se očišťuje v Krvi Beránka do běla. S proměnou charakteru (duch - vůle) dochází k proměně v duši, s proměnou v duši dochází k přenosu nejvyšších vibrací duchovní energie k fyzickému tělu, dochází k uzdravení.
     
Pohyb ducha ve hmotném stvoření
 
      Veškerý pohyb a vývoj ve stvoření se odehrává v působení Zákona rezonance duchovního s božským. Aby došlo k pohybu ducha ve hmotném stvoření, je nutné jej vystavit působení energií odlišné kvality a odlišné hodnoty (realizuje se skrze zrození v určitých rodinných a společenských podmínkách, hmotnou oporou této realizace jsou vrozené dispozice, tj. fyzické předpoklady anebo vrozené vady - jsou navázány k pohybu a k vyzařování energie hmotného vesmíru v okamžiku zrození člověka na planetě Zemi).
      Pohyb člověka v prostoru působení energií odlišné kvality a hodnoty se odehrává v několika rovinách. Každá z těchto rovin je příležitostí k projevu kvality vůle ducha v prostoru hmotného stvoření. Přítomné vědomí člověka se vyvíjí v každém okamžiku k poznání významu svobodné vůle. Samostatné vyjádření svého vztahu k vyššímu řádu, k Bohu, je pro každého z nás určitým hnacím motorem k dalším životním zkušenostem a k dalšímu poznávání ve stvoření. V každodenní činnosti, která zahrnuje: kontakt s partnerem, vztah k okolnímu světu, k přírodě, citové vyjádření, projev vlastní osobnosti, životní záměr (formující se skrze myšlenku), se utváří nová kvalita duchovního a duševního vědomí člověka a je vytvářen jemnohmotný základ pro jeho budoucí kvalitu života na planetě Zemi.
 
Propojení k božskému principu - rezonance duchovního s božským
 
      Propojení ducha a duše člověka k božskému principu je možné jen skrze zahrnutí všelásky do vědomí ! Je-li pochopen princip všelásky, tzn. je-li součástí vědomí, je přítomné vědomí člověka oproštěné od lpění na "realitě" hmotné dimenze.
      První rovina - schopnost milovat* Boha i skrze hmotnou realitu (zahrnuje vše hmotné jako součást božího plánu pro život člověka na planetě Zemi). Druhá rovina - schopnost milovat Boha i skrze přítomného partnera (zahrnuje kontakt s partnerem a s přáteli jako součást božího plánu pro život člověka na planetě Zemi). Třetí rovina - schopnost milovat Boha i skrze respekt k odlišnosti v projevu lidských duchů pohybujících se ve stvoření (zahrnuje kontakt se vším živým jako součást božího plánu pro život člověka na planetě Zemi). Čtvrtá rovina - schopnost milovat Boha skrze citovou harmonii a rovnováhu, za všech okolností (tj. skrze cit, který obsahuje všelásku). Pátá rovina - schopnost milovat Boha skrze čisté slovo, tj. skrze harmonii a rovnováhu v projevu své vlastní osobnosti, za všech okolností (tj. skrze slovo, které obsahuje všelásku). Šestá rovina - schopnost milovat Boha skrze čistou myšlenku, tj. skrze harmonii a rovnováhu v rovině myšlení, za všech okolností (tj. skrze myšlenku, která obsahuje všelásku).
(*schopnost milovat Boha, znamená schopnost - prožívat - živý vztah k Bohu).
 
Propojení k sv. grálu - kvalita vůle rezonující s harmonií a rovnováhou duchovní dimenze
 
      První rovina - schopnost vnímat zákon dimenze Ducha pro hmotné tělo. Vztah k Nebeské Matce, vztah k Matce Zemi, spojení s Matkou Zemí - schopnost vnímat své fyzické tělo jako součást Matky Země - energie Matky Země následně proniká k fyzickému tělu a trvale jej obnovuje (uzdravuje). Analogie k rovině fyz. těla: nerostné bohatství - vše pevné, kosti, zuby. Druhá rovina - schopnost vnímat zákon dimenze Ducha pro vztah mezi mužem a ženou. Od muže je to vztah k nebeské Matce, prožívaný i skrze přítomnou ženu, partnerku. Od ženy je to vztah k Synu nebeského Otce, prožívaný i skrze přítomného muže, partnera. Tvořivý projev ve vztahu mezi mužem a ženou na základě úcty k opačnému pohlaví, sexualita. Vede k probuzení čistého mužského principu, k probuzení čistého ženského principu. Analogie k rovině fyz. těla: flora - vše tekuté, pohyb vody v lidském organismu. Třetí rovina - schopnost vnímat zákon dimenze Ducha pro hmotné stvoření v rovině přírodních sil. Úcta k vývojově starším bytostem, vědomí o duchovní podstatě všech živlů. Analogie k rovině fyz. těla: fauna - všechny mikroorganismy, střevní mikroflóra a též, pro vnitřní rovnováhu potřebné, viry, bakterie a plísně v lidském těle. Čtvrtá rovina - schopnost vnímat zákon dimenze Ducha pro vztahy mezi lidmi (soucitnost, schopnost porozumění, schopnost sdílení, láska). Analogie k rovině fyz. těla: buňka - udržování buněk, dělení buněk a jejich regenerace. Pátá rovina - schopnost vnímat zákon dimenze Ducha pro vlastní projev osobnosti (úcta k Bohu, k jeho Řádu, smysl pro spravedlnost). Analogie k rovině fyz. těla: působení na úrovni orgánů - aktivace sítě meridiánů, prostřednictvím sítě meridiánů dochází k posílení jednotlivých orgánů. Šestá rovina - schopnost vnímat zákon dimenze Ducha pro kvalitu vůle (víra v Boha, následování vyššího duchovního vzoru, odkazu). Analogie k rovině fyz. těla: vědomí duch, duše, tělo - Jednota se silami Stvořitele - setkání s grálem.
 
Rovnoramenný kříž
 
      Plně probuzené duchovní vědomí je plným propojením lidského ducha k energii z božského principu a k energii duchovní dimenze (grál). Rovnoramený kříž sybolizuje harmonii a rovnováhu v dané oblasti prožívání života na planetě Zemi. Horizontální rovina, ženský princip - žena spočívá ve vůli nebeského Otce (charakter pasivní - biblická Panna Marie "Staň se mi dle Tvé vůle"). Vertikální rovina, mužský princip - muž koná ve vůli nebeského Otce (charakter aktivní - biblický Ježíš "Já a Otec jedno jsme"). Muž a žena se navzájem ovlivňují v šesti rovinách prožívání svého života na planetě Zemi, každodenní přijímání charakteru čistého mužského a čistého ženského principu znamená duchovní harmonii a rovnováhu, tj. spojení s duchovní dimenzí a naplnění Zákona rezonance duchovního s božským !
      První rovina: Žena - z lásky k Bohu pramenící pradůvěra spojená s vůlí k pohybu. Muž - z lásky k Bohu pramenící vůle k pohybu spojená s pradůvěrou. Druhá rovina: Žena - z lásky k Bohu pramenící vůle vnímat a přijímat muže v jeho - aktivním - čistém principu i skrze fyzický kontakt s ním. Muž - z lásky k Bohu pramenící vůle vnímat a přijímat ženu v jejím - pasivním - čistém principu i skrze fyzický kontakt s ní. Třetí rovina: Žena - z lásky k Bohu pramenící respekt k jedinečnosti v projevu duchovních bytostí a k projevu přírodních bytostí a sil. Muž - z lásky k Bohu pramenící aktivní pohyb v respektu k jedinečnosti pohybu a projevu duchovních bytostí a k jedinečnosti pohybu a projevu přírodních bytostí a sil. Čtvrtá rovina: Žena - z lásky k Bohu pramenící vůle zachovat cit lásky vůči druhému člověku (projevuje se jako duchovní moudrost). Muž - z lásky k Bohu pramenící vůle zachovat vůči druhému člověku moudrost (projevuje se jako duchovní láska). Pátá rovina: Žena - z lásky k Bohu pramenící vůle zachovat všelásku a smysl pro spravedlnost. Muž - z lásky k Bohu pramenící vůle projevit všelásku a smysl pro spravedlnost. Šestá rovina: Žena - z lásky k Bohu pramenící vůle zachovat Jednotu se silami Stvořitele, vnímání zákona duchovní dimenze. Muž - z lásky k Bohu pramenící vůle projevit Jednotu se silami Stvořitele, aktivní prožitek zákona duchovní dimenze.  
      Muž reaguje na ženu, žena reaguje na muže, vzniká interakce, která je vlastním pohybem ducha v prostoru hmotného stvoření. Žena nachází svůj duchovní růst na základě přijetí čistého ženského principu do svého vědomí, muž nachází svůj duchovní růst na základě přijetí čistého mužského principu do svého vědomí. V případě, kdy lidský duch přijímá aktivně do svého života poznání z charakteru čistého principu ženy a přijímá aktivně do svého života poznání z charakteru čistého principu muže, vzniká v jeho duši stav harmonie a rovnováhy, symbolizuje rovnoramenný kříž.
      Ve vyšší fázi vývoje lidské bytosti na Zemi tak žena přibližuje svou duchovní kvalitou muže k vnímání čistého ženského principu, tím mu dává příležitost prožít jeho vlastní aktivní princip, přibližuje jej k prožitku harmonie a rovnováhy dimenze ducha. Muž přibližuje svou duchovní kvalitou ženu k vnímání čistého mužského principu, tím jí dává příležitost prožít její vlastní pasivní princip, přibližuje ji k prožitku harmonie a rovnováhy dimenze ducha.
 
Vědomí a podvědomí člověka
 
      Charakter člověka je vždy projevem jeho vědomé a jeho podvědomé vůle, tzn., odpovídá kvalitě informačních struktur uložených v podvědomí a kvalitě jeho vědomé vůle. Stav, kdy je pro člověka obtížné nastoupit životní cestu skrze nové poznání, které si sám u sebe uvědomuje, je stavem, kdy přítomná kvalita jeho vědomí není v souladu s kvalitou uloženou v podvědomí. Podvědomí je souborem různých informací, které se ukládaly v duši člověka v minulosti. Tyto duševní informace (tyto 'následky' tendencí a sklonů v charakteru jedince) je potřeba u sebe znovu rozpoznat a pochopit jejich příčinu. V okamžiku pochopení dochází k uvolnění duševní zátěže, podvědomí se čistí. Jakmile je v podvědomí čisto, objevuje se schopnost následovat skrze vědomí novou životní vizi.        
      Na životní cestě každého z nás jde nejprve o podvědomí, tedy o minulost, která má být správně pochopena a přijata skrze lásku k Bohu. Následně je v přítomném vědomí, ctěna čistá životní vize, tj. ona nově poznaná vyšší kvalitu charakteru. Bible uvádí zprávu o činnosti Jana Křtitele, který vyzývá k pokání a teprve následně ukazuje na Ježíše Nazaretského, na Syna nebeského Otce. Význam osoby Jana Křtitele je kardinální. Uvědomuji si, že bez pochopení symbolického významu jeho osobnosti není možné nastoupit cestu skutečného následování Ježíše Nazaretského.
      S vnitřní čistotou člověka je spojeno vnímání jedinečnosti každého přítomného okamžiku ve stvoření a jeho příjem léčivé síly boží. Energie Stvořitele proudí k člověku skrze každou maličkost, kterou on sám objevuje, kterou se on sám, s myšlenkou na Boha, ve stvoření zabývá - skrze řád nerostné říše, skrze řád flory i fauny. Každý z nás může vnímat tuto energii Stvořitele na svém těle. Kdo si uvědomuje Řád stvoření, anebo má tu vůli poznávat Řád stvoření, ten je schopen si uvědomovat na svém těle energii Stvořitele, ten přijímá vůli boží a prožívá tak harmonii ducha, duše i fyzického těla. Harmonii, která nese energii duchovní dimenze, energii svatého grálu.
 

 

Hodnocení
Aktuální hodnocení: 5 (12 návštěvníků)
Štítky:
© 1997 - 2024 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.