Diskuse pod články

Členové klubu Agape mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Inelia

2012 Here we go!
2012 Tady vstupujeme
 
Ihave been asked various times what I see for us in 2012.  And as we move into this new year, there is a definite charge in the air about what will happen on the planet.
Při různých příležitostech jsem byla několikrát dotazována, co pro nás spatřuji v roce 2012. A jakmile jsme vstoupili do tohoto nového roku, reálný obraz toho co se stane na planetě visí ve vzduchu.   

One thing is for certain, the "powers that were" have really stepped up the Fear Machine and we will probably see some drama coming up.
Jistěže, odvěcí vládci (odvěké síly temna, hmotný mocenský aparát) vystupňovaly tvorbu strachu, asi uvidíme vynořovat se nějaké ty dramatické scénáře.
 
There are two aspects to the New Year. One is the end of the old, and the other is the start of the new.  Even though not quite aligned with the solstice, and natural Earth rhythms, the calendar new year is charged simply by being accepted and used by millions of individuals to have closure on certain things, and place intentions of new things to come.
Jsou zejména dva aspekty nového roku. První je konec starého a ostatní je počátek nového. Přestože ne zcela přesně srovnán se slunovratem a přirozeným taktem Země, kalendář nového roku je již jednoduše určen jeho přijetím a používáním milióny jednotlivců, kteří uzavírají kapitolu některých vztahů (věcí, dějů) a upínajícím svou pozornost na nové (vztahy, věci děje) přicházející.
 
Indeed, this is a perfect opportunity for all of us to ride this energy and enter new cycles.  What is your greatest dream? Daydream it as being a reality in 2012.
Dozajista, je to výborná příležitost pro nás všechny vést tuto energii a vstoupit do nového cyklu. Co je náš nejkrásnější sen? Vizte jej jako skutečnost v 2012.
 
With regard 2012...
S ohledem 2012…
 
I sat with this famous year for a while now, and I am optimistic.  I see our role here on the planet as being successful.  That the transition to the new agreed reality (which is what a new paradigm is), be smooth and effective.
Pokud se nyní na okamžik vcítím (sat?) do tohoto slavného roku jsem optimistická. Vidím naši roli na planetě jako úspěšnou. Transformace do nové přípustné reality (nového vzoru, nové skutečnosti) bude hladká a účinná.
 
We could have the transition overnight, yes. But that would make sure that millions of individuals don't make the jump.  By going slowly, and working on our own vibrational level, and working on the collective vibrational level, we can be sure to have many more individuals on board the new reality.
Ano, mohli bychom mít transformační přechod přes noc. Ale takový by dozajista nepřekročilo milióny jednotlivců. Postupným krokem a prací na naší vlastní vibrační hladině (duchovní úrovni) si můžeme být jisti, že na palubu nové reality dostaneme mnohem více jednotlivců
 
The cycles at a galactic scale are so large, the celestial bodies involved are so huge, that thinking everything will align in one hour of one day of one month in one year, is not logical or possible.  Unless, of course, enough human beings are convinced that this is going to happen. Then, the agreed reality manifests for all of us.
Cykly jsou v galaktickém měřítku tak rozsáhlé a zúčastněná nebeská tělesa tak obrovská že představa že se všechno odehraje v jedné hodině jednoho dne jednoho měsíce v jednom roce není logická ani možná. Pokud ovšem dostatek lidských stvoření nebude přesvědčeno, že se tak stane. Pak se tato skutečnost projeví nám všem.
 
But at a galactic and planetary level, the shift has been happening for decades.  And during it, the "powers that were" have been busy trying to stop it.  They have a huge amount of time and wealth invested in keeping an enslaved reality, and for the majority of their brethren to move to an empowered paradigm fills them with fear.
Avšak na galaktické a planetární úrovni se tento přechod již odehrává desítky let. Během té doby vládci tohoto světa (odvěké síly temna) se velmi snažili jej zastavit. Tito vládci investovaly obrovské množství času a sil do udržení jim podrobené reality a většinu jejich přisluhovačů (členů, bratrů) představa změny do nové řídící úrovně naplňuje strachem.
 
But that does not concern us.  What choice they make is theirs alone.  Their path, the path of power over others, of victim/aggressor patterns, the path of learning through suffering, of pain and shock, that path is as honorable as the path we choose to move into.  But the two are simply incompatible now.  We cannot co-exist in the same planet and have both running side by side. The shift happened earlier this year at an energetic level, now it is manifesting at a physical level.
Avšak to nás neznepokojuje. Co si vybrali to je jim vlastní. Jejich cesta, cesta nadvlády  nad ostatními, s rysy obětí a agresorů. Cesta poznání přes utrpení, bolest a šok, tato cesta je natolik počestná, že jako životní způsob si ji pro sebe vybíráme. Avšak nyní jsou již tyto cesty jednoduše neslučitelné. Nemůžeme existovat společně na stejné planetě a souběžně vedle sebe fungovat. Tato změna se stala počátkem tohoto roku (míněno 2011) na energetické hladině a nyní se začíná projevovat na hladině fyzické.
 
How do we move out of their reality? All we have to do is say "NO" to their actions and reality, stand in our power, raise our vibrational level and infuse our planet with light and love.
Jak se odloučíme od jejich reality (odvěkých sil temna)? Vše, co musíme učinit je říci NE všem jejich akcím, stát pevně na svých nohou, zvýšit svou vibrační hladinu (duchovní úroveň) a naplnit naši planetu světlem a láskou.
 
There is a window during this year that might be forced open by the other side.  If this is the case, it is really not something I am that concerned about.  The window is called "Three days of darkness".  During this period the population will be strictly split between those who are still based on fear, and those who are heart centered.
Existuje období v tomto roce, k použití kterého může být druhá strana donucena. Stane-li se tak, není to vůbec nic, co by mě znepokojovalo. Toto období se nazývá „Tři dny temnoty“. Během této doby bude populace přesně rozdělena mezi ty, kteří jsou stále naplněni strachem (jsou založeni na obavách, nevěřící v dobro) a mezi ty, kteří, jsou povahy srdečné.
 
In my viewing, if this window opens, it will indeed provide an opportunity for the shift we experienced in August to manifest at a collective human level in a rather brutal fashion.  However, billions of individuals have incarnated on the planet at this time, and for decades now (including you), in order to make the shift a joyful, smooth, and empowering one for as many people as possible.
Podle mé vize, nastane-li toto Třídenní období temna, nepochybně poskytne příležitost pro změnu podobnou té, kterou jsme prožili v srpnu, aby se projevila v lidském společenství ve své brutální podobě. Avšak, bilióny jedinců (včetně tebe) se inkarnovaly na tuto planetu v této době a v období před desítkami let proto, aby tuto změnu učinili radostnou, hladkou a posilující pro co největší počet lidí.
 
But at the end of the day, all that happens on the planet, at a global and local level, is a collective decision.  The Hundredth Monkey effect.  The consensus.  And I honor that completely.  This includes the manifestation of "the powers that were" and all their wars and atrocities.
Avšak  na konci dne, vše co se stane na planetě na její globální i lokální úrovni je kolektivní rozhodnutí. (? Efekt sta opic?) Vzájemná dohoda. Slibuji- že úplně všechno. Včetně projevu vládnoucích mocí, jejich válek a ukrutností
 
I myself am nothing but a manifestation of a collective call for help in raising the vibrational level of the planet.  If I was manifested as a human being to carry out this role, then nothing can stop us as a species in manifesting the most amazing and awe inspiring reality where we can continue to play and "experience" life as a species.
Jsem nic jiného než výzva ke kolektivnímu požadavku o pomoc ve zvýšení vibrační hladiny (duchovní úrovně) této planety. Pokud jsem byla projevena jako lidská bytost naplňující tuto roli, nic nás nemůže zastavit jakožto (živočišný) druh (člověk) projevující se v nejúžasnější realitě s úctyhodným respektem, v níž můžeme pokračovat ve svých rolích a prožitcích života svého druhu.
 
I am indeed very, very optimistic.  This next year will see an enormous awakening, a growth of individual power and ability, and a return to our native abilities.
Jsem skutečně hodně moc optimistická. Letos budeme svědky mnoha probuzení, růstu individuálních sil a schopností a zpětnému návratu ke svým přirozeným schopnostem.
 
We humans are about communication. We are about Divine Unconditional Love, we are Source manifested.  What we can do as we unite is unimaginably great.  Gaia already made the jump in 2010... now she is simply waiting for each of us to do the same.
My lidé jsme založeni na komunikaci. Jsme založeni na Bezpodmínečné Božské Lásce, jsme projevem Zdroje. Vše co můžeme učinit jako celek je nepředstavitelně ohromující. Matka Země již skok učinila v 2010 a nyní na každého nás čeká až učiní totéž.
 
Process the fear around 2012.  Raise your vibration. Learn about your nature, bodies and power. Infuse your body, surroundings, and the human species with light and love!
Zpracuj (překonej) strach kolem 2012. Zvyš svoji vibraci (duchovní úroveň). Nauč se vše o své podstatě, těle a síle. Naplň své tělo, okolí a lidské jedince světlem a láskou!
 
Hodnocení
Aktuální hodnocení: 4,5 (12 návštěvníků)
© 1997 - 2020 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz